skip to Main Content

Algemene verkoopvoorwaarden Success Travel

 

STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Success Travel gebruik van STO Garant op al haar pakketreizen. STO Garant zal in geval van surseance van betaling of van faillissement van Success Travel ervoor zorgen, afhankelijk van in welke fase de reis zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, u uw reis kunt vervolgen en indien de reisovereenkomst de heen- en terugreis omvat, u gerepatrieerd wordt.

 

De betalingsprocedure

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Success Travel maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Uw reissom wordt automatisch 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Success Travel.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op alle offertes en overeenkomsten, tussen Success Travel te Lisse, hierna te noemen de opdrachtnemer en de wederpartij van opdrachtnemer, hierna te noemen opdrachtgever en derden (zoals bijvoorbeeld de door deze uitgenodigde deelnemers).
 2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van de opdrachtnemer.
 3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2. Prestatie

 1. De omvang en de aard van de door de opdrachtnemer te verrich­ten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de opdrachtnemer schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccep­teerde offerte.
 2. Eventuele wijzigin­gen behoeven de uitdrukkelijke schrif­telijke toestemming van de opdrachtnemer. Kenne­lij­ke fouten en vergissingen in de offerte binden de opdrachtnemer niet.
 3. De opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verant­woordelijkheid van derden uitgege­ven.

 

Artikel 3. Totstandkoming

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de op­drachtgever van het aanbod van de opdrachtnemer.
 2. Het aanbod van de opdrachtnemer is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding door de opdracht­gever te geschieden.
 3. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betref­fende hem­zelf en de andere deelnemer(s) die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
 4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle ver­plichtingen die voor hem en voor de deelnemer(s) uit de overeen­komst voortvloei­en.

 

Artikel 4. Prijs

 1. De prijs, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overge­legde programmavoorstel, geldt per persoon in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
 2. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse als wel achteraf alsnog bij afzonderlijke factuur in rekening ge­bracht, verhoogd met een nader in de offerte bepaalde opslag.
 3. De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belas­tingen, zoals deze de opdrachtnemer bekend waren bij het uit­brengen van de offerte.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht om tot 7 dagen voor de aanvang van de reis de prijs te verhogen onder meer in verband met wijzi­gin­gen in de ver­voerskos­ten (met inbegrip van brandstof­kos­ten), de verschul­digde heffingen en de toepasselijke wis­sel­koer­sen. De opdrachtnemer zal daarbij aange­ven op welke wijze de verho­ging is berekend. Indien e.e.a. leidt tot een prijsverho­ging van 15% of meer heeft de opdrachtgever het recht de overeen­komst te ontbinden en recht op restitutie van de vooruitbetaalde bedra­gen. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving van de prijs­verho­ging hem bereikt heeft.

 

Artikel 5. Betalingsschema

 1. De betalings­termijnen zijn als volgt:
  a. 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden;
  b. 75% van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiter­lijk 12 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;
  c. het restant van het alsdan nog verschuldigde totaalbedrag dient uiter­lijk 6 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan.
 2. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta.
 3. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum. 4. Bij niet tijdige betaling kan de opdrachtnemer de overeen­komst na sommatie ontbinden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 7 van overeenkomstige toepassing zijn.
 4. Bij betaling na vervaldatum wordt 2,5% rente per maand in rekening gebracht

 

Artikel 6. Wijzigingen door de opdrachtgever

 1. Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de op­dracht­gever zullen door de opdrachtnemer voor zover moge­lijk worden uitgevoerd. Wel zullen even­tu­ele door de uitvoe­rende dienstverleners in rekening gebrachte meerkos­ten met een in de offerte nader bepaalde opslag worden doorbere­kend.
 2. Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het pro­gramma wordt beschouwd als een (gedeeltelijke) annulering door de opdracht­gever waarop artikel 7 lid 2 van toepassing is.

 

Artikel 7. Annuleringen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de opdrachtgever de volgende bepalingen:

 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, zijn door deze aan de opdrachtnemer de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd:
  a. bij annulering tot 12 weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub a bedoelde bedrag;
  b. bij annulering vanaf de 84e dag (inclusief) tot 4 weken voor vertrek: het in artikel 5 lid 1 sub b bedoelde bedrag;
  c. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) voor vertrek of later: de gehele reissom alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 4 lid 2.
 2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percenta­ges vermenig­vuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenig­vuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers.Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de opdrachtnemer het recht de reissom voor de overblijven­de ­deelne­mers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de opdrachtnemer bereikt.
 3. Indien een uitvoerende dienstverlener in geval van annulering aan de opdrachtnemer geen of een lagere annuleringssom in rekening brengt dan hem contractueel zou toekomen, zal de opdrachtnemer op haar beurt haar annuleringssom dienovereenkomstig verlagen.

 

Artikel 8. Documenten/visa/inentingen

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de opdrachtnemer algemene informatie betreffende pas­poorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt.
 2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen etc.
 3. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever zal zelf bij de betrok­ken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor ver­trek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 

Artikel 9. Voorlichting vooraf en eindverantwoordelijkheid

 1. De voorlichting over de reis aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer neemt desgewenst op zich tijdig voor schrif­telijke informatie over het reisschema en de accommodatieadressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder ver­spreid worden.
 2. De leiding van de reis berust uit­slui­tend bij de verte­genwoordiger van de opdrachtnemer­.

 

Artikel 10. Niet doorgaan/ wijzigingen wegens gewichtige omstandigheden

 1. Indien de reis niet door kan gaan wegens gewich­tige omstandig­heden, waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft of verwijt te maken valt, is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len. Door deze kennisgeving geldt de over­eenkomst als ontbon­den, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enigerlei schadevergoeding en behoeven door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde bedragen niet te worden terugbetaald.
 2. Indien de reis naar het oordeel van opdrachtnemer gewijzigd dient te worden wegens gewichtige omstandig­heden, waaromtrent de opdrachtnemer invloed heeft, is de opdrachtnemer­ verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len onder gelijktijdige opgave van de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden, de reis te laten door­gaan, alsdan het recht om deze overeen­komst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enigerlei schadevergoeding. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving hem bereikt heeft.

 

Artikel 11. Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid opdrachtnemer

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen aanspra­kelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke ziektekos­ten/ onge­vallen-, reis- en/of annule­rings­kostenverzeke­ringen dekking plegen te geven.
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor derving van (reis)­ge­not van één of meer deelnemers, be­draagt de vergoeding per deelnemer ten hoogste éénmaal de geldende prijs per persoon, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gelden ook ten behoeve van werknemers van de opdrachtnemer­ en betrokken dienstverle­ners, alsmede hun perso­neel, tenzij de wet dit uitsluit.

 

Artikel 12. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen vorderin­gen van deelnemers of andere derden die door of namens de opdrachtgever bij de reis betrokken zijn.

 

Artikel 13. Klachtenprocedure

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de over­een­komst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienst­verlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortko­ming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onver­wijld worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onver­wijld contact op te nemen met de opdrachtnemer.
 2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet hiervan uiterlijk binnen 48 uur na terugkeer melding worden gemaakt bij de opdrachtnemer.
 3. Vorderingsrechten op grond van de overeenkomst vervallen 1 maand na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een maand na de oorspronkelijke geplande datum van terugkomst.

 

Artikel 14. Rente en incassokosten

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen is deze over het nog verschul­digde bedrag een rente verschuldigd van 12%. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoe­ding van de door opdrachtgever gemaakte werkelijke gemaakte buitengerech­telijke incassokosten, gerechtelijke kosten en proceskosten met een minimum van 15% van het totaal gevor­derde.

 

Artikel 15. Nederlands recht en Nederlandse rechter

 1. Op alle verbintenissen tussen de opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever en/of de reisdeelnemers anderzijds is Neder­lands recht van toepassing.
 2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is met uitsluiting van iedere andere rechter opgedra­gen aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

© Success Travel 2018

 

Success Travel
Incentives | Studiereizen | Evenementen
Vennestraat 11V, 2161 LE Lisse, The Netherlands
m +31(0)6 5474 17 33
t +31 (0)252 42 88 58
e info@successtravel.nl

Copyright 2018 – Success Travel | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring

Back To Top